Home < FACULTY < Director of Academic Committee

Director of Academic Committee

Fang Chen

Beijing

Jiyan Chen

Guangdong

Weiyi Fang

Shanghai

Congxin Huang

Hubei

Lan Huang

Chongqing

Weimin Li

Hei Longjiang

Zhanquan Li

Liaoning

Changsheng Ma

Beijing

Jianan Wang

Zhejiang

Weimin Wang

Beijing

Yawei Xu

Shanghai

Zuyi Yuan

Shanxi

Yun Zhang

Shandong

Yujie Zhou

Beijing

sorted in alphabetic order of family names