Home < FACULTY < Director of Consultative Committee

Director of Consultative Committee

Haozhu Chen

Shanghai

Jilin Chen

Beijing

Junzhu Chen

Zhejiang

Keji Chen

Beijing

Ruping Dai

Beijing

Qi Fang

Beijing

Luyue Gai

Beijing

Jingxuan Guo

Beijing

Guoliang Jia

Guangdong

Wenping Jiang

Jiangsu

Shuguang Lin

Guangdong

Lisheng Liu

Beijing

Jieming Mao

Beijing

Wenhang Qi

Shanghai

Weifeng Shen

Shanghai

Zhaoshu Tang

Beijing

Fangzheng Wang

Beijing

Shiwen Wang

Beijing

Qingyu Wu

Beijing

Mingxiu Zhou

Jiangsu

Junren Zhu

Shanghai

sorted in alphabetic order of family names